Priprema za intervju na engleskom Part 2 of 3

Anin intervju za posao se nastavlja. Ali, pod silnim pritiskom i stresom blokirao joj se mozak, u nemogucnosti pronaci pravu rijec na engleskom za ono sto je htjela reći.

I. Video

II. Koristan jezik i vokabular

III. Transkripti

IV. Kviz

Video

Koristan jezik i vokabular

Firstly, this job is an ideal match for my skills and experience

Prvo, ovaj posao je idealan odabir za moje vještine i iskustvo

Secondly, I know Tip Top Trading is one of the fastest-growing companies in London and…

Drugo, znam ‘Tip Top Trading’ je jedno od najbrže rastućih tvrtki u Londonu

above all… the reason I want this job is…

i… znad svega… razlog zbog kojeg želim ovaj posao je…

Napišite ono što čujete

Transkripti

Engleski

Narrator
Hello! Welcome back to the offices of Tip Top Trading, where Anna’s interview for a sales job continues. When we last said goodbye, Tip Top boss Paul had asked Anna why she wanted the job. First she said:

Anna
Errr… mmmmm…

Narrator
Since then, she’s added:

Anna
Mmmm… errr…

Narrator
And as we join her again, Anna is saying:

Anna
Well, errrr… I’m errr.

Narrator
Come on, Anna! If you can’t think of the word you need, find another way of saying it.

Anna
I am… Well, I really, really want this job and I am willing to work very hard if I get it.

Paul
So you’re very motivated, then?

Anna
Motivated! Yes, that’s it. I am really motivated.

Paul
Good! Why?

Narrator
Now over to you Anna; structure your answer! Say, ‘firstly’, then give your first reason, ‘secondly’ and then a second reason. Then say, ‘above all’ and give a really, really good, enthusiastic final reason! Go for it: firstly!

Anna
Firstly!

Paul
Firstly…?

Anna
Firstly, this job is an ideal match for my skills and experience: I’ve spent several years working in sales and I get on with people easily. Well, I mean, apart from the ones I don’t like, of course. Secondly, I know Tip Top Trading is one of the fastest-growing companies in London, and I want to be part of that.

Paul
That’s absolutely right. Tip Top Trading is the fastest-growing company in the plastic fruit sector. But enough about the company; this is all about you, Annabel.

Anna
Anna.

Paul
Sorry, Anna. Where were we?

Anna
Well, I said that firstly, this job is an ideal match for my skills and experience, secondly, the company is growing fast… and… and… above all… the reason I want this job is…

Paul
Yes? (knock on the door) Denise! Is everything alright?

Denise
No Paul, it’s not. Everything is not OK!

Paul
You look pale. Here, sit down, drink what’s left of my tea.

Denise
Oh, thank you! Oh… what are those bits floating in it?

Paul
Oh they’re just lumps of soggy biscuit. In fact, if I can just… get that bit out… with my finger… for you… Mmm, delicious! Now, tell me what happened.

Denise
Well, it’s terrible…

Narrator
Oh dear! Just as Anna was doing really well, it looks like her interview has come to a sudden end. What’s happened? Join us next time to find out. But before we go, here’s a reminder of how Anna structured her response:

  • Firstly, this job is an ideal match for my skills and experience

  • Secondly, I know Tip Top Trading is one of the fastest-growing companies in London and…

  • above all… the reason I want this job is…

Anna couldn’t remember the word ‘motivated’, so she just found another way of saying what she meant.
I really, really want the job and I am willing to work very hard if I get it.

Nice work, Anna! Let’s hope you get the chance to finish your interview next week!!·

Hrvatski

Pripovjedač
Zdravo! Dobrodošli natrag u urede ‘Tip Top Tradinga’ gdje se nastavlja Anin razgovor za posao u prodaji. Kada smo se zadnji put oprostili, šef ‘Tip Topa’ Paul je pitao Anu zašto ona želi taj posao. Prvo je rekla:

Ana
Errr… mmmmm…

Pripovjedač
Od tada, dodala je:

Ana
Mmmm… errr…

Pripovjedač
Kada joj se ponovno pridružujemo, Ana govori:

Ana
Dobro, errrr… Ja sam errr.

Pripovjedač
Ajde, Ana! Ako se ne možeš sjetiti riječi koju trebaš, nađi neki drugi način za nju reći.

Ana
Ja sam… Pa stvarno želim ovaj posao i voljna sam puno raditi ako ga dobijem.

Paul
To znači da ste motivirani, onda?

Ana
Motivirana! Da, to je to. Stvarno sam motivirana.

Paul
Dobro! Zašto?

Pripovjedač
Sada idemo do tebe Ana; strukturiraj svoj odgovor! Kaži, ‘prvo’, onda daj svoj prvi razlog, ‘drugo’ i onda drugi razlog. Onda kaži, ‘iznad svega’ i daj stvarno dobar i entuzijastičan posljednji razlog! Idemo: prvo!

Ana
Prvo!

Paul
Prvo…?

Ana
Prvo, ovaj posao je idealan odabir za moje vještine i iskustvo: Provela sam nekoliko godina u prodaji i dobro se slažem s ljudima. Oke, mislim, osim onih ljudi koje ne volim, naravno. Drugo, znam ‘Tip Top Trading’ je jedno od najbrže rastućih tvrtki u Londonu, i želim biti dio toga.

Paul
To je u potpunosti točno. ‘Tip Top Trading’ je najbrže rastuća tvrtka u sektoru lažnog voća. Ali dosta o tvrtki; tu se sve radi o Vama, Annabel.

Ana
Ana.

Paul
Oprostite, Ana. Gdje smo stali?

Ana
Pa, rekla sam da prvo, ovaj posao je idealan odabir za moje vještine i iskustvo, drugo, tvrtka brzo raste… i… i… iznad svega… razlog zbog kojeg želim ovaj posao je…

Paul
Da? (netko pokuca na vrata) Denise! Je li sve u redu?

Denise
Ne Paul, nije. Nije sve u redu!

Paul
Izgledaš blijedo. Evo, sjedni, popij što je ostalo od mojeg čaja.

Denise
Oh, hvala! Oh… što su ovi komadići koji plutaju u njemu?

Paul
Oh to su samo komadići mokrog keksa. Evo, ako mogu samo… izvadit taj dio… sa mojim prstom… za tebe… Mmm, ukusno! Sada, reci mi što se dogodilo.

Denise
Pa, strašno je…

Pripovjedač
Oh! Baš kad je Ani išlo vrlo dobro, izgleda kao da je njen razgovor došao do iznenadnog kraja. Što se dogodilo? Pridružite nam se sljedeći put kako bi saznali. Ali prije nego što odemo, evo podsjetnika kako je Ana strukturirala svoj odgovor:

  • Prvo, ovaj posao je idealan odabir za moje vještine i iskustvo

  • Drugo, znam ‘Tip Top Trading’ je jedno od najbrže rastućih tvrtki u London i…

  •  znad svega… razlog zbog kojeg želim ovaj posao je…

Ana se nije mogla sjetiti riječi ‘motivirana’, pa je samo našla drugi način da kaže što je htjela.Stvarno želim ovaj posao i voljna sam puno raditi ako ga dobijem.

Dobro obavljeno, Ana! Nadajmo se da ćeš dobiti priliku završiti razgovor sljedeći tjedan!

Quiz